Sygnatura: Km 2537/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój 148, odbędzie się druga licytacjanieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Regina Janicka, Dariusz Wojciech Janicki, położonej przy ,62-001 Chludowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00084711/3.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega nieruchomość położona w Chludowie, działki nr 101/3, 101/4, 102, zabudowana budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi.

Zgodnie z art. 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości może być wyłącznie podmiot wymieniony w art. 2a ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 Ustawy. Wykazanie uprawnienia do nabycia nieruchomości musi nastąpić przed przystąpieniem do licytacji. Nabycie przez inny podmiot może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 2a ust. 4 Ustawy, którą to decyzję należy przedłożyć przed przystąpieniem do licytacji.

Suma oszacowania wynosi 1 110 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi740 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 61 12406609 1111 0010 5056 9387. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 14:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.